Scope 8 keuring voor Veilige en Betrouwbare Elektrische Installaties

Bij Tesko Inspecties begrijpen we dat de veiligheid en betrouwbaarheid van uw elektrische installatie van het grootste belang zijn. Daarom bieden wij een grondige Scope 8 keuring aan, die uw gemoedsrust vergroot en ervoor zorgt dat uw elektrische systemen aan de hoogste normen voldoen.

Wij scoren een 4,6 op Trustpilot

Hier leest u wat een Scope 8 keuring inhoudt, waarom het belangrijk is om deze uit te laten voeren, wie gemachtigd is om de inspectie uit te voeren en welke kosten hiermee gepaard gaan.

Wat is een Scope 8?

Bij periodieke veiligheidscontroles van elektrische installaties en apparaten worden technische regels
gevolgd. Deze regels zijn vastgelegd in een inspectie- en onderhoudsregeling voor elektrische
installaties. Deze regeling wordt beheerd door een organisatie genaamd SCIOS. De Scope 8
(periodieke) veiligheidscontrole volgt de NEN 3140 norm en heeft een opgesteld inspectieplan voor de
uit te voeren inspectiewerkzaamheden.

Om te zorgen dat de controles goed worden uitgevoerd, heeft SCIOS een regeling opgesteld,
vergelijkbaar met een ISO 9001 certificering. Hierin staan de inspectiemethode, de ervaring en opleiding
van de inspecteur en de kwaliteit van het inspectiebedrijf vastgelegd.

Een Scope 8 inspectie omvat een inspectieplan dat voorafgaand aan de inspectie geschreven is door
een of meerdere partijen. Elke inspecteur met een SCIOS 8 certificering wordt elke 18 maanden
gecontroleerd door een certificerende instantie om te zien of ze nog steeds aan deze eisen voldoen.

 • Veiligheid: Uw installatie beschermen en het risico op problemen minimaliseren.
 • Betrouwbaarheid: Zorgen dat uw installatie consistent en betrouwbaar blijft werken.

Scope 8 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oeps! Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw aanvraag.

Waarom een Scope 8  controle?

Volgens de Arbowet moeten werkgevers ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen
werken. Dit omvat alle aspecten van het werk.

Werkzaamheden met elektrische installaties brengen risico's met zich mee. Werkgevers moeten deze
risico's minimaliseren. De wet vereist regelmatige controle van werkplekken. Door een controle volgens
de Scope 8 uit te voeren op elektrische installaties, voldoe je als werkgever aan deze eis.

Welke onderdelen en componenten worden gecontroleerd tijdens een Scope 8 keuring?

Tijdens een Scope 8 keuring worden verschillende onderdelen en componenten van een elektrische installatie gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze veilig en correct functioneren. Dit omvat onder andere:
 • Bekabeling: De bedrading en kabels worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat er geen beschadigingen zijn en dat ze goed zijn aangesloten.
 • Schakelapparatuur: De schakelaars, stopcontacten en andere schakelapparatuur worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze goed werken en geen gevaar vormen.
 • Aardingssysteem: Het aardingssysteem wordt gecontroleerd om te zorgen dat er een veilige route is voor elektrische stromen om weg te vloeien.
 • Veiligheidsvoorzieningen: Dit omvat onder andere zekeringen en aardlekschakelaars die de installatie beschermen tegen overbelasting en kortsluiting.
 • Omvormers: Bij systemen met omvormers worden deze geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze correct werken en veilig zijn.
 • Isolatiemetingen: Er worden metingen uitgevoerd om te controleren of er geen ongewenste geleiding is tussen delen van de installatie die geïsoleerd zouden moeten zijn.
 • Visuele inspectie: Er wordt gekeken naar eventuele zichtbare tekenen van beschadigingen, slijtage of onveilige situaties.
 • Rapportage: Na de inspectie wordt er een gedetailleerd rapport opgesteld met bevindingen en eventuele aanbevelingen voor verbeteringen.

Welke mogelijke gevolgen kan het negeren van een Scope 8 keuring hebben, zowel op het gebied van veiligheid als wettelijke naleving?

Het negeren van een Scope 8 keuring kan zowel veiligheidsrisico's als juridische gevolgen hebben.
Ongecontroleerde elektrische installaties kunnen leiden tot ongevallen, brandgevaar en elektrische
schokken. Dit kan schade toebrengen aan levens en eigendommen. Daarnaast kunnen werkgevers de
verplichtingen van de Arbowet niet naleven en problemen ondervinden met verzekeringsclaims bij
schade. Juridische aansprakelijkheid en boetes volgen bij onveilige installaties.

Welke stappen kunnen worden genomen om eventuele tekortkomingen of gebreken na een inspectie op te lossen?

Na een inspectie zijn er verschillende maatregelen mogelijk om eventuele tekortkomingen of gebreken
aan te pakken. Denk aan het vervangen van defecte onderdelen, repareren van bedrading, verbeteren van aarding, versterken van bevestigingssystemen en het installeren van extra veiligheidsvoorzieningen.

Is een SCIOS Scope 8 Keuring Verplicht?

Een scope 8 inspectie is niet wettelijk verplicht volgens de Nederlandse wetgeving. Een scope 8 kan wel verplicht worden gesteld als dit overeengekomen is met uw verzekeringspolis. Dan moet je alle elektrische installaties volgens de scope 8 laten keuren. Daarmee voldoe je niet alleen aan de eisen van de verzekeraar maar ook aan die van de Arbowet.
Scope 12 keuring - gebreken na zonnepaneel inspectie oplossenScope 12 keuring - tevreden zakelijke klant
Scope 12 keuring - gebreken na zonnepaneel inspectie oplossenScope 12 keuring - tevreden zakelijke klant

Wat is het verschil tussen SCIOS Scope 8 PI en EBI

Scope 8:
 • SCOPE 8 EBI is de inspectie van nieuwe en al in gebruik zijnde elektrische installaties om te verifiëren
  of deze voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder Woningwet1, Arbowet, wet Milieubeheer en
  Warenwet.
Scope 8 PI:
 • SCOPE 8 PI is de inspectie van bestaande elektrische installaties om vast te stellen of de installatie voldoet aan het juiste veiligheidsniveau. SCOPE 8 PI heeft NEN 3140 bepaling 5.101 Inspectie van bestaande elektrische installaties als uitgangspunt.
Voor SCOPE 8 EBI en SCOPE 8 PI geldt dat onder de omvang de installaties zijn gevat die vallen onder
de volgende normen en standaarden:
• NEN 1010 Elektrische laagspanningsinstallaties
• NEN-EN-IEC 60204 Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
• NEN-EN-IEC 61439 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen

Als er bij een reeds in gebruik zijnde installatie geen SCOPE 8 EBI inspectie is uitgevoerd, dan moet
SCOPE 8 PI worden uitgevoerd waarbij geen steekproeven zijn toegestaan. De installatie-eigenaar
bepaalt of hiervan wordt afgeweken en steekproeven mogen worden toegepast

Wat kost een scope 8 keuring?

De kosten van een Scope 8 keuring kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de omvang en complexiteit van de elektrische installatie, de locatie, en de specifieke behoeften van het bedrijf. Het is het beste om contact op te nemen met een gecertificeerd inspectiebedrijf, zoals Tesko Inspecties, voor een offerte op maat gebaseerd op de specifieke kenmerken van jouw installatie. Het is belangrijk om te begrijpen dat de investering in een Scope 8 keuring een waardevolle stap is om veiligheid en conformiteit te waarborgen.
Scope8 wordt aanvaard door Tesko inspecties echter wordt deze uitbesteed aan een andere partij.

Scope 8 keuring aanvragen

Hartelijk dank voor uw aanvraag!
Oeps! Er is iets fout gegaan bij het versturen van uw aanvraag.